Tiền Giấy Thời VNCH

 

Bộ Việt Nam Cộng Hòa 1955

MS 101: 1 đồng 1955

alt
alt

MS 102: 2 đồng 1955

alt
alt

MS 103: 5 đồng 1955

alt
alt

MS 102: 10 đồng 1955

alt
alt

MS 103: 20 đồng 1955

alt
alt

MS 104: 50 xỏ mũi trâu

alt
alt

MS 105: 100 máy cày

alt
alt
MS 106: 500 đồng chùa Thiên Mụ

alt
alt

MS 107: 500 đồng chùa Thiên Mụ –

alt
alt

MS 108: 500 chùa Thiên Mụ

alt

alt
MS 109: 1 đồng 1955

alt
alt

MS 110: 5 đồng thủ quỹ

MS 112: 10 đồng 1955

MS 115: 20 bụi chuối

alt
alt

MS 116: 20 bụi chuối

alt
alt
MS 117: 100 đồng nhà hát

alt


alt

MS 118: 100 đồng nhà hát

alt
alt

MS 119: 100 đồng nhà hát

alt

alt
MS 120: 200 trúc tím

alt


alt

MS 122: 500 đồng trâu xanh

alt
alt
MS 123: 1 đồng 1964

alt
alt

MS 124: 20 đồng 1964

alt

MS 125: 500 đồng 1964

alt
alt
MS 126: 10 đồng – hoa văn 1966 VNCH

alt
alt

MS 127: 100 đồng Lê Văn Duyệt

MS 129: 200 Nguyễn Huệ

 photo VietnamSouthP20b-200Dong-1966-do-2.jpg


tien co

MS 132: 500 đồng Trần Hưng Đạo 1966

 


 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s