Sinh Hoạt Tài Chánh

Ngày 1 tháng 8 năm 2018

Lê Phước Nhuận

Lê Phước Nhuận

QUỸ  KHAITAM 

Khóa 28 TVBQGVN


Tồn Quỹ Tháng  1/12/2020 $5,472.30        
THU $50.00        
CHI $0.00        
HIỆN QUỸ  05/12/2020 $5,522.30  
SCHOOLSFIRST FEDERAL C/U P.O. BOX 11547 Santa Ana, CA 92711
Routing # 322282001
Account # 400253571707.00
Thủ Quỹ Lê Phước Nhuận 12692 Strathmore Drive
Garden Grove, CA 92840
Thủ Quỹ Họp mặt K28 Hè 2015 Nam Cali Dương Quý Hùng 13251 Michael Rainford Circle
Garden Grove, CA 92843
THU 2011-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Quỹ khóa bàn giao Trần Hiệp $1,050.00
Châu Thiết Lập $50.00
Chu Trần Đạo $50.00 $50.00 $50.00 $50.00  $50.00 $50.00
Đinh Ngọc Huy  $50.00 $50.00
Đinh Xuân Thành $50.00 $50.00 $50.00 x x x x x  x
Dương Quý Hùng $50.00 $50.00 $50.00 $50.00  $50.00 $50.00
Hồ Thanh Sơn $50.00 $50.00 $50.00 $100.00 $50.00 $100.00
Hoàng Như Cầu $50.00 $50.00 $50.00 $50.00  $50.00
Huỳnh Tiến $50.00 $50.00 $100.00 $50.00  $100.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00
Huỳnh Toàng Trí $50.00 $50.00 $50.00 $50.00  $50.00  $50.00 $50.00 $50.00 $50.00
Huỳnh Xuân Trọng $100.00 $100.00 $200.00
Lê Đình Thọ $60.00
Lê Nguyên Dũng $50.00 $50.00 $50.00   $100.00  — $200.00
Lê Phát Thanh $50.00
Lê Phước Nhuận $50.00 $50.00 $50.00 $50.00  $50.00  $50.00
Lê Trường Thọ $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00
Lê Văn Tiến $50.00 $50.00
Nguyễn Anh Tuấn $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $100.00  $50 $50.00 $50.00
Nguyễn Đình Lập $50.00
Nguyễn Đức Quyền  — $50.00 $50.00
Nguyễn Hửu Tạo $50.00 $50.00  $50.00 $50.00 $50.00
Nguyễn Kim Quan $100.00 $100.00 $100.00 $200.00 $50.00  $100.00  $100.00 $100.00
Nguyễn Minh Việt $50.00 $50.00 $50.00 $50.00  $50.00 $50.00 $100.00
Nguyễn Quý Ngân $50.00 $100.00 ‘–
Nguyễn Sanh $64.00 $50.00 $50.00 $50.00 $100.00
Nguyền Thành Hướng $50.00 $100.00  $50.00  $100.00
Nguyễn Thành Sang $50.00 $50.00 $54.00 $106.00  $62.00  $20.00  $44.00 $46.00
Nguyễn Thành Tâm $100.00 $100.00
Nguyễn Thê Lương $100.00 $50.00  $50.00  $50.00
Nguyễn Trọng Thuần $50.00 $50.00 $50.00 $200.00
Nguyễn Trung Hoà $50.00 $50.00
Nguyễn Tường $50.00
Nguyễn Văn A $50.00
Nguyễn Văn Nghị $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00  $50.00  $50.00 $100.00
Nguyễn Văn Nghĩa $100.00  $100.00  $100.00
Nguyễn Văn Viễn $50.00 $50.00 $50.00 $50.00  $50.00
Nguyễn Văn Xưa $50.00
Phạm Công Thành $50.00 $50.00  $100.00
Phạm Minh Hùng $52.00 $200.00 $200.00  $200
Phạm Phi Đông $100.00 $50.00 $150.00
Phan Văn Bắc $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00  $50.00 $50.00 $50.00
Trần Hiệp $50.00 $50.00 $50.00 $50.00  $50.00  $50.00  $50.00
Trần Lượng $50.00
Trần Tường $50.00 $50.00 $50.00 $50.00  $50.00
Trần Văn Lý $50.00
Triệu Cẩm Viễn $50.00
Trương Công Cần $50.00
Trương Thành Minh $54.00
Võ Đức Trí $50.00 $50.00 $100.00  $50.00  $50.00 $50.00 $100.00
Võ Hửu Lợi $50.00 $50.00 $50.00 $100.00  $50.00 $100.00
Vũ Văn Lai $50.00 $50.00 $50.00 $50.00  $50.00  $50.00 $100.00
Một K28 vùng Đông-Bắc/ HTSơn chuyễn $100.00
Rebate Vòng Hoa ĐXT từ NKQuan $50.00
Quỹ ĐH K28 Hè 2015 Tại Nam Cali 1 $3,270.00
Quỹ ĐH K28 Hè 2015 Tại Nam Cali 2 $180.00
Las Vegas Trip Rebate $150.00
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2016 2017 2018 2019 2019-20
TỔNG THU HẰNG NĂM $3,130.00 $1,950.00 $2,004.00 $1,506.00 $5,312.00 $1,120.00   $1,194.00  $1,346.00  $550.00

TỔNG CỘNG

$18,112.00 

 

 

CHI CHI PHÍ VÀO NGÀY
Quà con gái VĐLong ( Sang ) $55.00 11/1/2011
Vòng hoa mẹ vợ NVViễn ( Thuần ) $180.00 11/1/2011
CMX Nhâm Thìn THVB ( Lê Thi 29 ) $200.00 11/1/2011
Nguyễn Phúc Nang28 (NVNghi) $200.00 12/7/2011
nhạcmẫuNVNghị ( PCThành ) $150.00 12/7/2011
CMX KhaiTam Hải-Ngoại $200.00 1/9/2012
Quỹ Nguyễn Mạnh Toàn/ bác Nghi $100.00 2/6/2012
ĐHVB kỳ 18 DC/ NV Lân k17 $200.00 2/6/2012
Mega Vũ Văn Lai $50.00 3/29/2012
phụ giúp bạn Đặng Đức Ý $200.00 4/22/2012
Design, Layout New Võ Bị Logo $90.00 9/1/2012
Plaque tặng con bác LTThọ $63.35
Plaque tặng con bác PCThành $43.35
Quỹ Tổng Hội VB 2012-2013 $200.00 11/1/2012
Quỹ CMX-VN Quý-Tỵ / bác Nghị $200.00 1/2/2013
Plaque tặng con bác Sang-Nghị, NTLương $88.00 8/1/2013
Plaque tặng con bác NBơn, TCViễn $88.00
Plaque tặng con bác TVLý, NTTâm $88.00
Plaque tặng con bác HTTrí, NVNghị $88.00
Plaque tặng con bác LVTiến, PCThành $88.00
Tiền cước 4 Plaques 4×16 $64.00
Vòng hoa Bác Đinh Viết Liết $200.00
K28 yem tro DHVB19 tai Houston $200.00 11/1/2013
Phúng Điếu bạn Nguyễn Mạnh Toàn $300.00 12/1/2013
Phúng Điếu bạn Trần Văn Sáng $300.00 12/1/2013
Quỹ CMX-VN Giáp Ngọ $200.00 1/6/2014
Plaque tặng con bác LPNhuận 44+10 $54.00 1/19/2014
Vòng Hoa Bạn Đinh Xuân Thành $200.00 5/1/2014
Giúp đở gia-đình bạn ĐXThành $300.00
Plaque đám cưới con bác Lợi, Sứ,Liet$193 $193.00 14-Aug
Plaque đám cưới con bác Nhuận $43 $43.00 14-Nov
Giúp đở gia-đình bạn NPNang lan 2 $200.00 10/15/2014
CMX KhaiTam VN 2015 ( bac Nghi ) $200.00 12/12/2014
CMX KhaiTam TH/VB 2015 ( Le Thi k29 ) $200.00 12/12/2014
Phúng Điếu bạn Nguyen Ba Tong $300.00 2/1/2015
Phúng Điếu bạn Vo Thanh Nhan $2400 $324.00 4/1/2015
Quy Tong Hoi VB ( PV Loc k30 ) $200.00 4/5/2015
Plaque đám cưới con bác Sứ,Trí,Thành,Cầu $197.00 7/1/2015
Lệ phí ghi danh Website k28 $18×5 năm $90.00 9/01/2015
Quà lưu niệm K25 họp mặt 10/2015 (Sang) $485.00 10/01/2015
Đóng góp quỹ tổ chức ĐHVB XX $200.00 11/01/2015
 CMX 2016 Khai Tam $200.00 12/01/2015
 CMX 2016 THVB $200.00 12/01/2015
 Ủng hộ TTNDH XX Michelle  $200.00  3/5/2016
 Plaque đám cưới con gái N.K.Quan by Sang  $62.00  3/30/2016
Phúung điếu bạn Đinh Sơn + $6 lệ phí  $306.00  4/1/2016
 Phúng điếu bạc Văn Bình +$5 lệ phí  $305.00  4/1/2016
 Đóng góp quỹ ĐNH Cám Ơn Anh kỳ 10  $100.00  7/30/2016
 Plaque đám cưới con bác Quan by Sang  $75.00  7/1/2016
 Plaque đám cưới con bác Tiến by Sang  $45.00  8/1/2016
 Ủng hộ TTNĐH/Nam Cali-Christina Cao  $200.00  9/1/2016
 CMX 2017 -KhaiTam  $400.00  12/15/2016
Ủng hộ BTC/ĐH Đại diện Khóa tại San Jose  $200  4/1/2017
 Phúng điếu bạn Phạm Văn Tươi  $303.00  5/27/2017
 Phúng điếu bạn Trần Văn Tuấn + lệ phí $4.50  $304.50  9/01/2017
 Plaque đám cưới con bác Đinh Viết Liết by Sang  $44.00  10/01/2017
CMX 2018 Khai Tam $300.00 12/1/2017
Lệ phí chuyển quỹ CMX Khai Tam $37.00 1/13/2018
Plaque đám cưới con bác Nguyễn Hữu Tạo, Đinh Xuân Thành by Sang $114.00 4/21/2018
Vòng Hoa Phúng Điếu bạn Nguyễn Thế Mỹ $200.00 11/8/2018
CMX TPB/QP 2019 TH/VB $200.00 17/11/2018
Phúng Điếu bạn Trương Minh Phước VN + lệ phí $205.00 1/12/2018
CMX Kỷ Hợi 2019 Khaitam VN $300.00 10/12/2018
Vòng Hoa Ba vợ Nguyễn Ngọc Vinh $200.00 21/7/2019
Plaque đám cưới con bác Quyền by Sang $46.00 1/6/2019
CMX Canh Tý 2020 => KhaiTam VN $300 23/11/2019
Lệ phí chuyễn về Trần Thiện Tuấn $31.50 15/1/2020
Phúng điếu bạn Đặng Đức Ý $300 27/1/2020
Lệ phí ghi danh Website K28 trong 5 năm :18×5=$90 tư 2020-2024 $90 1/9/2020
Gíup chị Ý qua ND Quyền trong vụ hoả hoạn ngày 28/11/2020 $300 30/11/2020
TỔNG CHI $12,589.70 5/12/2020