Những Bài Hợp Ca Trong Đêm Họp Mặt

Võ Bị Hành Khúc  Tác giả: Ng????? Ta Đoàn Sinh Viên Võ Bị Việt Nam Đồng hát khúc ca Quân Hành Đoàn Sinh Viên ta siết chat tay thân ái Reo rắt đó đây những mầm song vui Đồng thanh ca ta vui hát lên Dù gian nan qua bao khó khan Đoàn Sinh Viên…