Thơ Của Vũ Văn Táp -Tập Hai

Vũ văn Táp

Vũ văn Táp

Sư tử già
(VVT)
Ta như sư tử già
Khong còn sức xông pha
Đành năm bên sườn núi
Quan sát con bắt mồi.
 
Xứ Linh cẩu quá nhiều
Gian ác chúng lắm chiêu
Ngồi khong chờ sung rụng
Mắt chúng tựa Cú, Diều
 
Thích ăn, chẳng thích làm
Gian ác lại tham lam
Chúng ngồi khong , chờ cướp
Cong sức kẻ đàng hoàng
 
Lỡ sanh khong gặp thời
Khôn khéo tránh mặt voi
Khong thi L…với giặc
Cong sức đổ sông, ngòi!
 
(Vũ Văn Táp)